Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽

Trương Liêu là một mãnh tướng tài giỏi bậc nhất nhà Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Là 1 trong "Ngữ Tử Lương Tướng" gồm: Từ Hoảng, Vu Cấm, Nhạc Tiến và Trương Cáp.

Ông sinh ra và lớn lên tại đất Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Tịnh Châu. Thuở trẻ, ông làm quận hộ tại quê hương, sau được Đinh Nguyên tiến cử và vào Kinh phục vụ Hà Tiến. Ông được giao nhiệm vụ đến Hà Bắc chiêu mộ quân, khi về thì Hà Tiến bị hoạn quan ám sát nên ông theo Đổng Trác, Lữ Bố cùng Vương Doãn âm mưu giết Đổng Trác nên ông tiếp tục theo Lữ Bố. Lý Thôi dẫn quân báo thù cho Đổng Trác, giết chết Vương Doãn, Lữ Bố bỏ chạy về Từ Châu, ông cũng theo Lữ Bố về Từ Châu.

Lữ Bố bị Tào Tháo bắt và giết chết, Trương Liêu dẫn quân hàng Tào Tháo, và từ đó phục vụ họ Tào và lập được rất nhiều chiến công. Các trận đánh ông tham gia gồm:

  • Trận đành Xương Hi ở Đông Hải, ông dụ hàng được Xương Hi.

  • Tiến quân diệt trừ anh em họ Viên.

  • Bình ổn quân doanh trước trận tiến đánh Kinh Châu.

  • Dẹp loạn núi Thiên Định và chém chết Trần Lan cùng Mai Thành.

Trận Hợp Phì, là trận làm nên tên tuổi của ông, chỉ với 800 tuyển binh, ông lãnh đạo và đánh tan 10 vạn quân của Tôn Quyền, khiến họ Tôn run sợ mỗi lần nhắc đến tên ông. Cho đến lúc ông trở bệnh, nghe đến danh ông Tôn Quyền vẫn không dám tiến binh.

Từ những chiến công của ông, ông được Tào Tháo và sau đó là Tào Phi hết sức ưu ái và ban nhiều chức tước. Được phong là Tiền Tướng Quân, ngang với Quan Vũ ở nước Thục.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Liêu

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Cuồng Bạo Huyết Nhận

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Hãn Bất Uý Tử - Qủy Ảnh Bộ - Nhật Hành Thiên Lí

Kỹ Năng Kế Sách: Cầm Tặc Cầm Vương.

Last updated