Lưu Bị - Liu Bie -刘备

Lưu Bị, hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, là hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc. Sinh ra và lớn lên tại huyện Trác, quận Trác, U Châu.

Cuộc đời Lưu Bị trải qua muôn vàn khó khăn, ông nhiều lần thất bại và phải nương nhờ dưới trướng nhiều chư hầu như Lữ Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu. Nhưng cũng chính vì điều này ông được gặp gỡ và kết giao với những bậc anh hùng hào kiệt khắp nơi, phải kể đến những Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Triệu Vân, Hoàng Trung… Dưới sự giúp sức của các tướng lĩnh, mưu sĩ hàng đầu lúc bấy giờ, Lưu Bị dần dần kiến tạo được lãnh thổ riêng và chẳng mấy chốc xưng vương ở tế đàn Miện Dương lập cơ nghiệp với mong muốn thảo phạt Tào Tháo, khôi phục nhà Hán.

Tuy nhiên, việc xưng vương của Lưu Bị lại khiến ông trở nên thân cô thế cô trong việc tranh đoạt giang sơn với 2 nước Ngụy và Ngô, điều này dẫn đến kết cục vô cùng bi đát là cái chết của Quan Vũ và Trương Phi. Mất Kinh Châu, mất cả thân hữu và hầu hết các tướng lĩnh, kế sách “Long Trung đối sách” hoàn toàn sụp đổ, ông đau buồn mà lâm bệnh rồi qua đời.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lưu Bị

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Đột Kích Hào Lệnh

Kỹ Năng Bị Động: Khí Thế - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Bách Độc Bất Xâm - Tráng Chí - Nộ Chiến Bất Hưu

Kỹ Năng Kế Sách: Đào Viên Kết Nghĩa (SSS)

Last updated