Mã Đằng – Ma Teng – 馬騰

Mã Đằng là một tướng nhà Đông Hán, một quân phiệt vùng Tây Lương và là cha của Mã Siêu. Ông sinh ra tại Phù Phong, Mậu Lăng, tỉnh Thiểm Tây, Lương Châu. Được miêu tả là người có tướng mạo hùng dũng, cao tám thước, lại có tính tình hiền hậu, ai cũng quý trọng.

Sớm tham gia quân đội dẹp các cuộc bạo động của người Đê và Khương, Mã Đằng lập được nhiều chiến công và được thăng tới chức Chinh Đông tướng quân. Trong thời gian này ng cũng bắt đầu tự tập hợp lực lượng vì ý thức rằng, việc phụ thuộc vào chính quyền nhà Hán sẽ khiến bản thân gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng cơ đồ

Sau khi liên quân với Hàn Toại, cả hai hợp sức tấn công Trần Thương, Hán Linh Đế sai Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác huy động rất nhiều binh lực mới giải vây nổi. Năm 189, Linh đế chết, Thiếu đế lên thay, lại thêm Hà Tiến bị giết, Đổng Trác thao túng triều đình. Mã Đằng và Hàn Toại bất bình với Đổng Trác nên liên hợp với Lưu Yên ở Ích Châu dẫn quân đánh vào Trường An

Thủ hạ là Lý Thôi và Quách Dĩ trả thù cho Đổng Trác rồi tiếp tục thao túng triều đình. Mã Đằng và Hàn Toại lại bất bình với Lý Thôi, mang quân tập kích Trường An nhưng thất bại, phải rút về Tây Lương.

Tào Tháo sau đó chiếm được Hán Hiến Đế, sai Chung Do viết thư khuyên can cả hai, Mã – Hàn nghe theo và trở lại như trước. Năm 208, Tào Tháo chuẩn bị đánh Kinh Châu, liền nhân danh Hán Hiến đế triệu tập Mã Đằng vào Nghiệp thành với danh nghĩa phong chức, nhưng thực chất là chia cắt liên minh Mã – Hàn.

Năm 211, Tào Tháo đi đánh Trương Lỗ. Mã Siêu và Hàn Toại lo sợ nên đã tập hợp quân tiến đánh Tào Tháo ở Đồng Quan, nhưng cuối cùng thất bại. Tào Tháo trở về Hứa Xương, mượn đanh Hán Hiến đế tru di tam tộc họ Mã. Lúc đó Mã Đằng 57 tuổi.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Đằng

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Thiết Kỵ Xung Phong

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Phá Giáp Nhất Kích - Nhất Kỵ Đương Thiên - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated