Hệ thống VIP

Chúa Công thân mến, hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Tam Quốc Chí VTC, giúp chúa công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng tăng chiến lực.

Khi trở thành VIP, chúa công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có. Dưới đây là bài viết giới thiệu tổng quan về hệ thống này để chư vị hiểu rõ hơn về hệ thống VIP của Tam Quốc Chí VTC hơn.

Để xem đặc quyền VIP, chúa công vui lòng ấn vào biểu tượng VIP ở góc trái trên cùng màn hình ngay cạnh avatar

VIP 0

 • Tích nạp 0 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 1

 • Tích nạp 18 thỏi vàng hoặc điểm danh đăng nhập ngày 1 sẽ nhận được

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 2

 • Tích nạp 36 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 3

 • Tích nạp 54 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 4

 • Tích nạp 108 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 5

 • Tích nạp 180 thỏi vàng hoặc hoàn thành cốt truyện chương 1

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 6

 • Tích nạp 600 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 7

 • Tích nạp 1800 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 8

 • Tích nạp 5500 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 9

 • Tích nạp 9000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 10

 • Tích nạp 15.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 11

 • Tích nạp 22.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 12

 • Tích nạp 36.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 13

 • Tích nạp 63.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

VIP 14

 • Tích nạp 108.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

 1. VIP 15

 • Tích nạp 180.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

 1. VIP 16

 • Tích nạp 360.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

 1. VIP 17

 • Tích nạp 630.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

 1. VIP 18

 • Tích nạp 1.080.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

 1. VIP 19

 • Tích nạp 1.800.000 thỏi vàng

 • Đặc quyền và Quà Ưu Đãi

Last updated