Điển Vi – Dian Wei – 典韦

Điển Vi là mãnh tướng quân phiệt từng phục vụ Tào Tháo trong thời Tam Quốc. Ông là người có sức mạnh phi phàm và ý chí của một bậc anh hùng hào kiệt. Ông sinh tại đất Kỷ Ngô, quận Trần Lưu, Duyện (Việt) Châu.

Thoạt đầu, ông đồng bạn với Lưu Tính ở Tương Ấp, người này có hiềm khích với Lý Vĩnh, Điển Vi nhận lời báo thù cho Lưu Tính. Ông giả người chở hàng để vào cổng sau đó cầm đoản kiếm lao thẳng vào nhà Lý Vĩnh chém giết cả nhà rồi ung dung bước ra mà không ai dám đến gần. Danh tiếng ông lan truyền từ đó. Sau đó nổi lên cuộc chiến chống Đổng Trác, Điển Vi đầu quân cho Trương Mạo và được giao dưới trướng Triệu Sủng, ông thể hiện bản lĩnh ở việc 1 mình giữ vững cột cờ lớn trong cơn gió mạnh, khiến mọi người nể phục. Tuy vậy chẳng được bao lâu thì Trương Mạo bại trận và chết.

Ông theo đầu quân cho Tào Tháo và phục vụ dưới trướng Hạ Hầu Đôn. ở trận Bộc Dương, khi Tào Tháo bị Lữ Bố vây đánh 3 phía, Điển Vi dẫn một đám lính nhỏ cảm tử mở đường thành công giúp Tào Tháo chạy thoát. Tào Tháo nhận thấy tài năng của ông nên phong làm Đô úy và cho kề cận mình.

Tại trận Uyển Thành, Trương Tú khiếp sợ đại quân của Tào Tháo nên đầu hàng. Tào Tháo mở tiệc nhưng thực chất là phô trương uy lực khiến các tướng của Trương Tú cả buổi không dám ngẩng đầu. Họ Tào lại còn cưỡng hôn thím của Trương Tú và vợ của Trương Tế, điều này tạo tiền đề cho họ tạo phản. Một lần nữa Tào Tháo có nguy cơ bị tiêu diệt và cũng một lần nữa Điển Vi xả thân cứu chủ, ông một mình chặn cổng trước chém giết hơn chục người, khi gần chết còn chồm ra tóm lấy 2 tên lính và dọng vào nhau khiến cả hai chết ngay tại chỗ. Do quá nhiều vết thương nên Điển Vi tử trận nhưng mắt vẫn trừng mở.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Điển Vi

Hệ: Phá

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Song Kích Loạn Vũ

Kỹ Năng Bị Động: Danh Vọng - Cường Tráng - Phụ Giáp - Hổ Khiếu - Phản Bản Tố Nguyên - Điệp Huyết Phấn Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Liệt Hỏa Kiêu Dương (SSS)

Last updated