Từ Thứ – Xu Shu – 徐庶

Từ Thứ, tự là Nguyên Trực, ông hoạt làm mưu sĩ cho Lưu Bị một thời gian sau đó qua phục vụ cho Tào Tháo nhưng không hề đóng góp công gì đáng kể cho họ Tào. Ông là người Dĩnh Xuyên, Việt Châu.

Từ Thứ lớn lên tại đất Dĩnh Xuyên, nơi đây ông kết giao được với những mưu nhân đại tài như Thạch Quảng Nguyên và trưởng bối Tư Mã Huy. Sau này, ông cùng họ đi về phía Nam xuống Kinh Châu và kết bạn với Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

Sau đó, Từ Thứ đến Tân Dã và gặp được Lưu Bị khi ông này đang nương nhờ Kinh Châu mục là Lưu Biểu. Hai người nhanh chóng kết thân và Từ Thứ đồng ý phục vụ Lưu Bị từ đó.

Không lâu sau, Tào Tháo mang quân xuống đánh Kinh Châu, Lưu Biểu qua đời, Lưu Bị mang dân sơ tán và bị Tào Tháo đánh bại ở Đương Dương Tràng Bản. Gia quyến của Lưu Bị và Từ Thứ bị Tào Tháo bắt giữ, Tào Tháo nhờ mẹ Từ Thứ viết thư chiêu mộ ông, ông nhận được thư bèn từ biệt Lưu Bị sang phục vụ Tào Tháo.

Trong trận Xích Bích, Từ Thứ biết được âm mưu của Bàng Thống khi đề xuất cột thuyền bằng xích sắt lại với nhau, nhưng Từ Thứ không cảnh báo Tào Tháo vì lời hứa với Lưu Bị mà xin về lại phía Bắc củng cố hậu phương, nhờ đó ông thoát được trận Xích Bích, nơi rất đông nhân sĩ bị tiêu diệt ở đó.

Họ Tào vô cùng đề cao tài năng của ông nên việc chiêu mộ được ông trở thành “quá đủ” cho kế hoạch của mình. Sau khi Tào Phi lên kế nghiệp, thậm chí còn thăng chức cho Từ Thứ thành Hữu Trung lang tướng rồi sau đó thành Ngự sử trung thừa.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Thứ

Hệ: Độc

Phẩm: S

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Thiên Lôi Chú

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Bạo Táo Như Lôi - Thị Cường - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: không có

Last updated