Vu Cấm – Yu Jin – 于禁

Vu Cấm tự Văn Trác là một mãnh tướng cuối thời Đông Hán, sau này được đề cử và phục vụ cho quân của Tào Tháo. Ông được xem là một trong ngũ hổ tướng của nhà Ngụy cùng với Trương Liêu, Trương Cáp, Nhạc Tiến và Từ Hoảng. Vu Cấm sinh tại quận Khu Bình, tỉnh Thái Sơn, Duyện Châu

Vu Cấm tình nguyện tham gia vào lực lượng dẹp loạn quân Khăn Vàng, phục vụ dưới trướng Bào Tín và lập nhiều công lao. Sau khi Tào Tháo cầm quyền ở Duyện Châu, Vu Cấm được Vương Lãng đề bạt và trở thành Tư Mã, được cử đi chiếm Quảng Uy rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên được giao.

Tiếp đó, ông liên tục lập công khi phá thành công trại của Lữ Bố, đánh Trương Siêu ở Ung Khẩu và chiếm luôn vùng Ung Khẩu

Trận đánh “để đời” của Vu Cấm phải là trận Phàn Thành. Vu Cấm được cử đi trợ giúp Tào Nhân ở Phàn Thành, nhưng lại không có chút kiến thức về tình hình khí hậu phía Nam, khiến toàn quân chết do lụt gần hết và bị cô lập. Vu Cấm bó tay chịu trói. Điều đó làm Tào Tháo than oán cho hơn 30 năm quen biết với Vu Cấm.

Sau này, khi Quan Vũ bị bắt và giết chết, Vu Cấm lúc này làm tù binh và được phóng thích, tuy ngoài mặt tiếp đãi như thượng khách, nhưng Tôn Quyền cùng bầy tôi lại diễu cợt Vu Cấm vì việc đầu hàng Quan Vũ. Sau này khi Tôn Quyền trao Vu Cấm lại cho Tào Phi (để làm hòa), Tào Phi tuy vẫn phục chức và chấp nhận tha thứ cho Cấm, nhưng vẫn khiến ông tủi nhục vì lỗi lầm đó đến trở bệnh mà chết.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Vu Cấm

Hệ: Độc

Phẩm: S

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Cấm Vệ Chi Thuẫn

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Cường Tráng - Chống Cự - Cung Trận - Hỗ Thuẫn Thuật - Khiên Không Thể Phá

Kỹ Năng Kế Sách: Mượn Đao Giết Người

Last updated