Trần Cung - Chen Gong 陈宫

Trần Cung tự là Công Đài, là mưu sĩ cho Lữ Bố đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc - người Đông Quận Trần Cung lúc đầu theo Tào Tháo vào khoảng năm 190, công lao nổi bật nhất của Trần Cung lúc dưới trướng Tào Tháo là lấy được Duyện Châu bằng con đường giao thiệp.

Tào Tháo làm thứ sử Duyện châu, mang quân sang Từ châu ánh Đào Khiêm vì cho rằng Đào Khiêm gây ra cái chết của cha mình là Tào Tung. Năm 194, thấy Tào Tháo tàn sát nhiều người vô tội ở Từ châu, Trần Cung thất vọng về Tào Tháo nên quyết định bỏ họ Tào theo Lữ Bố

Năm 196, Lữ Bố đánh úp lấy Hạ Bì, tự tuyên bố mình là người cai quản Từ Châu và đuổi Lưu Bị sang Tiểu Bái, Trần Cung hay bày kế giúp Lã Bố nhưng Lã Bố thường không theo kế quả Lữ Bố đại bại ở Hà Bì, Trần Cung và Lữ Bố đều bị xử tử, kết thúc cuộc đời của một quân sư tài ba.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Cung

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Thiên Ý Thánh Kì

Kỹ Năng Bị Động: Cứu Viện - Phong Nhuệ - Chống Cự - Chước Tâm Chi Đàm - Bào Thích - Viện Hộ

Kỹ Năng Kế Sách: Thủy Yêm Thất Quân (SS)

Last updated