Cốt Truyện

"Tam Quốc Chí” dựa trên bối cảnh từ tác phẩm kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, câu chuyện bắt đầu ở thời kỳ suy vi của nhà Hán khi mà những hoàng đế cuối cùng của triều đại này quá tin dùng giới hoạn quan mà gạt bỏ những bề tôi trung trực. Triều chính ngày càng bê tha, hư nát, khiến kinh tế khủng hoảng và đời sống người dân trở nên cơ cực. Đến đời Hán Linh Đế, năm 184, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra do Trương Giác, một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh, cầm đầu. Sau đó là sự xuất hiện của ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, cả ba người đều muốn dẹp loạn yên dân nên đã kết nghĩa với nhau ở vườn đào. Trong trò chơi mở đầu sẽ là cảnh trận chiến của Tam Anh là Quan Vũ, Lưu Bị Trương Phi chiến cùng Lữ Bố, sau khi hoàn thành đánh hạ Lữ Bố người chơi sẽ chính thức bước vào con đường “Nhất Thống Tam Quốc”....

Last updated