Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền, tự Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Sinh tại quận Hạ Bì, Từ Châu. Khác với 2 hoàng đế là Lưu Bị và Tào Tháo, Tôn Quyền luôn đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô, cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất Tam Quốc.

Tôn Quyền nhận quyền điều hành từ sau cái chết của huynh trưởng Tôn Sách, người kế vị Tôn Kiên. Nhờ tố chất lãnh đạo, trọng dụng nhân tài nên chẳng mấy chốc, những võ tướng và mưu sĩ dưới trướng Tôn Sách như: Chu Du, Hoàng Cái, Lữ Mông, Trình Phổ… đều theo phục vụ Tôn Quyền, cùng thâu nạp thêm rất nhiều cái tên nổi tiếng sau này như: Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn, Lục Tốn, Cố Ung, Từ Hoảng

Cuộc đời Tôn Quyền lừng lẫy thời trẻ bao nhiêu, thì khi về già càng đáng thất vọng bấy nhiêu. Ông đưa ra những quyết định khó hiểu dẫn đến việc lụy tàn của nhà Đông Ngô về các việc liên quan đến người kế nghiệp. Đồng thời thực hiện các cuộc viễn chinh thiển cận và phải nhận kết quả nặng nề nhưng vẫn bảo thủ ý kiến.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Quyền

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Ổn Công Hào Lệnh

Kỹ Năng Bị Động: Khí Thế - Cường Tráng - Kiên Cố - Tốc Chiến - Tráng Chí - Chiến Ý Xung Thiên.

Kỹ Năng Kế Sách: Tâm Vô Bàng Vụ

Last updated