Hà Tiến - He Jin - 何進

Hà Tiến có tên tự là Toại Cao xuất thân là dân thường. Nhà ông làm nghề bán thịt ở Nam Dương.

Thời Hán Linh Đế, em gái cùng cha khác mẹ của ông là Hà thị được tuyển vào cung và được vua sủng ái lập. Năm 180, Hà thị được lập làm hoàng hậu, Hà Tiến là ngoại thích được vào cung làm quan, mẹ Hà thái hậu được phong làm Vũ Dương quân.

Năm 184, Trương Giác phát động khởi nghĩa Khăn Vàng. Hà Tiến được Hán Linh Đế phong lên chức Đại tướng quân. Nhờ sự tố giác của một đệ tử Khăn Vàng là Đường Chu, ý định khởi sự vào tháng 3 của Trương Giác bị lộ. Hà Tiến sai quân bắt người phụ trách các thủ hạ của Trương Giác tại Lạc Dương là Mã Nguyên Nghĩa mang xác về

Đầu năm 189, Hán Linh Đế qua đời. Con Hà hoàng hậu là thái tử Lưu Biện lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Hà hậu trở thành Hà thái hậu lâm triều xưng chế, cùng Hà Tiến điều hành triều chính. Hà thái hậu lệnh cho Hà Tiến cùng Thái úy Viên Ngỗi đảm đương công việc Thượng thư lục bộ.

Mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan đã xảy ra từ nhiều đời trước trong cung đình nhà Hán. Tới khi Hà Tiến lên nắm quyền, mâu thuẫn vẫn tiếp tục. Hoạn quan Kiển Thạc được Hán Linh Đế trọng dụng trước khi chết, lúc Thiếu Đế mới lên ngôi định mưu giết Hà Tiến. Nhưng Hà Tiến đã ra tay trước

Trong triều chỉ còn lực lượng hoạn quan đang chống lại Hà Tiến. Hà Tiến bàn bạc với các thủ hạ. Viên Thiệu đề nghị bãi chức các hoạn quan. Hà Tiến phong Viên Thiệu làm Tư Lệ hiệu úy. Về sau do mâu thuẫn với Hà Thái hậu cùng các hoạn quan nên ông bị Trương Nhượng cùng Đoàn Khuê vay bắt mang tới dưới lầu Thượng thư rồi kể tội ông là người vong ân bội nghĩa[7] và giết chết ông trước điện Gia Đức.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hà Tiến

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Phi Thạch Lưu Tinh

Kỹ Năng Bị Động: Qủa Ngôn - Cường Tráng - Kích Lạc - Đại Sát Tứ Phương - Chế Hoành - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Tiểu Lí Tàng Đao

Last updated