Tào Hồng - Cao Hong – 曹洪

Tào Hồng tự là Tử Liêm, là công thần khai quốc nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, là em họ của Tào Tháo. Tào Hồng là người huyện Bạc Châu, tỉnh An Huy.

Tào Hồng bắt đầu tham gia quân sự khi khi theo lời chiêu mộ của Tào Nhân vào lực lượng chống Đổng Trác do Tào Tháo đứng đầu. Trong số các thân tử của Tào Tháo, Tào Hồng là người thân cận nhất, nhưng lại có tính tình lỗ mãn, để các binh lính dưới trướng làm điều tai hại nên gây ra hiềm khích với Tào Phi.

Tào Hồng lập công trong việc bảo vệ đường vận lương khỏi các cuộc tấn công của Trương Cáp và Cao Lãm trong trận Quan Độ. Ở trận Hán Trung, Hồng đánh bại Ngô Lan và Lôi Đồng của Thục Hán. Vì là thân tử của Tào Tháo, nên dù khá ít chiến công, nhưng vẫn được thăng chức từ Dương Vũ Trung Lang tướng, rồi Gián nghị đại phu và tới Vệ tướng quân.

Khi Tào Tháo mất, Tào Phi lên thay, vì vốn có hiềm khích với nhau, nên Phi tìm cách trừng trị Hồng. Dựa vào lý do gia khách của Tào Hồng làm điều càn quấy, nên phi bỏ ngục Hồng. Phải để Biện Thái Hậu nhờ Quách Nữ Vương xin thay Hồng mới được thả ra nhưng lại bị cắt hết chức tước và bổng lộc.

Mãi đến thời Tào Duệ lên thay, Hồng mới được trả lại chức tước và bổng lộc đổng thời phong làm Hậu tướng quân, tước Lạc Thành Hầu và sau khi chết được truy tặng làm Cung hầu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Hồng

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Phá Đàm Tiễn

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Nhược Điểm Đả Kích - Pháp Lực Vô Biên - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Cầm Tặc Cầm Vương (SS)

Last updated