Quan Hưng – Guan Xing – 關興

Quan Hưng, tự là An Quốc, là con trai thứ 2 của Quan Vũ, một tướng lĩnh nhà Thục trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở huyện Giải Lương, Hà Đông, Tư Lệ.

Quan Hưng được gửi theo Lưu Bị vào đất Ích Châu rồi lớn lên tại đây nên thoát được kiếp nạn ở Kinh Châu với Quan Vũ. Khi Lưu Bị dấy binh đánh Ngô báo thù Quan Hưng cùng Trương Bào đã đánh nhau giành quyền chỉ huy, Lưu Bị đã bắt hai người phải thề như việc kết nghĩa của ông với Quan Vũ và Trương Phi.

Trong trận Di Lăng, Quan Hưng đã giết chết Phan Chương và cắt đầu hắn để tế cha mình. Khi Gia Cát Lượng tiến hành Bắc Phạt Tào Ngụy, ông đã lấy Quan Hưng làm Trung giám quân, quản lý việc quân ở Hán Trung. Được mấy năm thì ông mắc bệnh qua đời.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Hưng

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Yển Nguyệt Hoành Tảo

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Quân Thế - Ngự Binh Thuật - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated