Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông đứng đầu Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị cùng Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung và Triệu Vân. Quan Vũ sinh tại đất (thôn) Giải Lương, quận Hà Đông, tỉnh Sơn Tây, Bình Châu.

Quan Vũ tham gia cuộc chiến chống quân Khăn Vàng do triều đình phát động, và giành được nhiều chiến công, nên cả ba được thưởng sau đó, nhưng chẳng bao lâu lại bỏ và đi đến Từ Châu viện trợ Đào Khiêm và đóng quân tại đây. Tiếp đó, ông cùng các anh em bị Lữ Bố cấu kết Viên Thiệu đánh úp Từ Châu nên phải hàng Lữ Bố và chuyển qua đóng quân ở thành Tiểu Bái. Các ông tập hợp binh lực tại đó, và điều này khiến Lữ Bố lo ngại nên đã kéo quân đánh. Cả 3 tan tác và chạy về phía Bắc nương nhờ Tào Tháo.

Ông được Tào Tháo cắt cử cùng Trương Liêu đánh Viên Thuật ở trận Diên Tân, giành được chiến công vẻ vang khi giết chết được mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương. Lời hứa đã trả nên ông gói lại tư trang mà cáo biệt Tào Tháo về với Lưu Bị ở Cổ thành. Khi về đến với Lưu Bị và Trương Phi, cả ba cùng tập hợp binh lực kết hợp với một nhóm tàn quân Khăn Vàng đứng đầu là Cung Đô ở Nhữ Nam. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị Tào Tháo đánh tan và phải chạy về nương nhờ Lưu Biểu.

Tại Kinh Châu, quân lực của 3 anh em dần củng cố, sau này còn liên kết với quân Tôn Quyền, dưới sự chỉ đạo của Chu Du hợp sức đánh tan ý đồ bành chướng xuống phía nam của Tào Tháo ở trận Xích Bích. Tiếp đó, Quan Vũ được cắt cử lên phía bắc thành Giang Lăng ở Thượng Giang để chặn đường rút Tào Nhân. Tuy vậy, Quan Vũ liên tiếp thất bại dưới tay các tướng Lý Thông, Nhạc Tiến và Văn Sính.

Sau khi đại quân của Chu Du đã chiếm xong Giang Lăng, lúc này, trong tay Lưu Bị (theo kế của Gia Cát Lượng) có 4 quận rưỡi, gồm: Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Vũ Lăng và một nửa Giang Hạ. Lưu Bị tiến vào đất Xuyên, giao cho Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu. Tại đây, Tôn Quyền biết được chỉ còn Quan Vũ nên sai Lữ Mông và Lục Tốn đánh chiến các quận của Quan Vũ, Quan Vũ chỉ còn quận Vũ Lăng và một nửa Giang Hạ. Tôn Quyền cử Lỗ Túc đi hội đàm với Quan Vũ, tại đó, Lỗ Túc chất vấn Quan Vũ khiến ông đuối lý mà không nói nên lời, trong Tam Quốc diễn nghĩa, mọi thứ đều bị nghịch đảo để tâng bốc Quan Vũ.

Tình hình 2 bên tạm dịu lại khi Tào Tháo chiếm được Tây Xuyên từ Trương Lỗ, Lưu Bị nhận thức được không phải lúc để đòi lại 3 quận đã mất, nên chính thức trao lại quyền cai quản 3 quận Linh Lăng, Quế Dương và Trường Sa cho Tôn Quyền đổi lại lấy Nam Quận. Tôn Quyền đồng ý. Để thắt chặt tình liên đới, Tôn Quyền cho hỏi cưới con gái Quan Vũ và Quan Ngân Binh cho con trai mình, nhưng Quan Vũ chửi lại sứ giả rằng “Con gái ta là hổ, lại thèm gả cho loài chó à”. Từ đó hai bên Thục Ngô càng thêm hiền khích.

Từ hiềm khích trên, liên quân Tào Tôn thiết lập, và với thế hiên ngang từ chiến thắng tại Phàn Thành, Quan Vũ mắc mưu Từ Hoảng và thua lớn tại sông Hán Thủy. Cùng với tính cách coi trọng sĩ tốt nhưng coi khinh sĩ phu, nên gây ra bất mãn cho My Phương và Phó Sĩ Nhân khiến hai kẻ này ngay khi gặp Lữ Mông đã đầu hàng, từ đó khiến Quan Vũ chạy về từ Phàn Thành bị bao vây tứ phía. Lại thêm kẻ ngu muội Lưu Phong không chịu xuất binh viện trợ khiến Quan Vũ và Quan Bình bị bắt dưới tay Mã Trung, bộ tướng của Phan Chương. Hai cha con bị hành quyết tại chỗ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Vũ

Hệ: Phá

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Cuồng Long Trảm

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Cường Tráng - Thân Pháp - Tiễn Xạ - Uy Hiếp - Tấn Tiệp

Kỹ Năng Kế Sách: Phá Vân Thanh Long (SSS) - Đào Viên Kết Nghĩa (SSS)

Last updated