Viễn Chinh

Chúa Công thân mến, trong Tam Quốc Chí để có thể tham chiến vượt ải Viễn Chinh thì như các hoạt động khác Chúa công sẽ vào hoạt động ngày sau đó chọn hoạt động Viễn Chinh.

Các chúa công phải đạt cấp 35 mới được mở Viễn Chinh, và trong Viễn Chính phân ra làm 3 tầng, mỗi tầng có 11 ải, khi Chúa công nhà ta vượt tất cả các ải mới được đến tầng kế tiếp.

Vượt hết các ải của tầng thứ 3 sẽ coi như vượt toàn bộ ải, hoạt động Viễn Chinh sau 48h sẽ làm mới 1 lần, tất cả ải Kiến trúc, Quà, Quân Kỳ đều sẽ làm mới. Các chúa công có thể xem trước được các tướng thủ ải, để đo đếm thực lực, sau khi thăm dò xong chúa công sẽ tiến hành chọn đến ải, lưu ý: nếu đã chọn ải thì ải còn lại sẽ bị phong tỏa không cho chọn lại.

Kiến trúc phân ra Trại Doanh Thường và Trại Doanh Tinh Anh, B0SS Doanh Trại, Trị liệu Ôn Tuyên, Kỳ Tích Y Quân, Khách Sạn Thuê Binh, Thân Bí Mã Xa, Bảo Rương Cuối. Kiến trúc khác nhau nên có chức năng tác dụng khác nhau.

Quân Kỳ là 1 loại tăng BUFF, chỉ khi tham gia Viễn Chinh mới có hiệu lực, khi viễn chinh được reset thì toàn bộ quân kỳ sẽ biến mất.

Mỗi lần tiến hành Chiến đấu, Võ Tướng HP và Sĩ Khi Trị sẽ Bảo Lưu, Võ Tướng đã chết không thể Lên tham gia chiến đấu nếu muốn võ tướng lên trận lại chúa công bỏ ra 100KNB để hồi phục toàn bộ các tướng đã tử trận.

Chúa Công đạt đến Cấp 70 có thể dùng chức năng quét sạch. Dựa vào quét sạch số lượng ải, quét sạch ái càng nhiều, quà càng nhiều.

Quét sạch tiêu hao: Tiêu hao 100KB.

Sau khi Chúa công vượt ải thì sẽ nhận được lượng lớn Viễn Chinh tệ, trong tiệm Viễn Chinh có thể đổi tài nguyên, Tọa Kỵ phong phú.

Last updated