Thông Thiên Tháp

Chúa Công thân mến, Thông thiên tháp là một trong những chuỗi hoạt động mở cả ngày để các chúa công có thể vào khiêu chiến để vượt từng ải sau đó nhận về Điểm Trang Bị có tỉ lệ rơi rương trang bị tím

Ở mỗi tầng thì sẽ có 1 võ tướng thủ ải khác nhau, để vượt qua ải của từng tầng chúa công cần diệt hết kẻ địch.

Khi bắt đầu khiêu chiến cần phải bố trận phù hợp. Khi vượt qua tầng 5 và sau đó cứ vượt 10 tầng thì sẽ nhận được Tinh Lương Trang Bị Lễ Bao và Trang Bị Tinh Thạch dùng để đổi trang bị võ tướng phẩm bật tím và đỏ.

Đổi với Điểm Trang Bị thì có thể tích lũy dùng để đổi đồ và mảnh Lam, Tím, Cam, Đỏ. Ngoài ra, Chúa Công sau khi khiêu chiến thành công đến tầng 10 thì có thể mở khiêu chiến Tinh Anh, mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến miễn phí để có thêm phải tiêu 50 KNB và điều kiện các tầng 10, 20, 30,… phải đạt 3 sao thì có thể quét sạch.

Last updated