Quân Hàm

Hệ Thống Quân Hàm

Chúa Công thân mến,

Quân Hàm được xem là chức quan của chúa công, tăng cấp quân hàm cần 2 item là danh vọng (nhận thông qua kích hoạt tướng lĩnh) và Quan ấn, để kích hoạt quân hàm ta làm như sau:

Bước 1: Click vào mục “Chúa Công”, chọn icon “Quân Nhai”

Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Chúa Công" và icon “Quân Nhai” để tiến hành kích hoạt Quân Hàm

Sau khi click vào mục tính năng, giao diện sẽ hiển thị các tướng đã kích hoạt cũng như quân hàm Chúa Công đang đạt được. Tại đây nếu có tướng cần kích hoạt Chúa Công sẽ tiến hành kích hoạt.

Sau khi kích hoạt xong Chúa Công sẽ nhận được điểm danh vọng.

Bước 2: Tăng cấp Quân Hàm

Sau khi tích đủ điểm danh vọng và quan ấn cần thiết Chúa Công sẽ được tăng cấp quân hàm.

Các cấp bậc Quân Hàm từ level 1 -> 100

Last updated