Trận Đồ

Hệ Thống Trận Đồ

Chúa Công thân mến,

Để tranh bá trong Tam Quốc Chí VTC thì không thể không động não xếp trận phù hợp để lội ngược dòng chiến thắng đối thủ có lực chiến cao hơn. Tam Quốc Chí VTC giới thiệu tới các Chúa Công hệ thống 12 Trận Đồ linh hoạt chuyển đổi. Trận Đồ là hệ thống bày binh bố trận của Tam Quốc Chí, đây là nơi chúa công xếp các võ tướng của mình cũng như là lựa chọn trận đồ cho thích hợp để thi triển tối đa hết sức mạnh của võ tướng

1. Chọn Tính Năng

Tại giao diện thành chính, Chúa Công chơi click vào mục "Trận Đồ" tại giao thành chính để hiển thị giao diện trận đồ.

2. Giao Diện Chính Trận Đồ

Trận đồ được phân chia bố cục như sau:

  • Bên trái là bản trận đồ gồm 12 trận đồ

  • Phần còn lại là phương thức hiển thị trận đồ

Chúa công sẽ tiến hành lựa chọn trận đồ phù hợp với võ tướng của mình sẽ tiến hành tới bước xếp tướng lên trận đồ, bằng cách

  • Bước 1: Chúa công ấn vào dấu cộng đang phát sáng

  • Bước 2: Lựa chọn tướng hình, nếu lỡ chọn tướng sai chúa công có thể cho tướng xuống trận hoặc đổi tướng.

Lưu ý: Trận đồ trong Tam Quốc Chí có thể tăng cấp được chỉ số khi tăng cấp sẽ được tính vào thuộc tính của chúa công.

Last updated