Thần Binh Phường

Hệ Thống Thần Binh Phường

Chúa Công thân mến,

Tương đồng với Tập Hiền Phủ, Thần Binh Phương là nơi các chúa công rèn thần binh cho các vị tướng của mình. Để trải nghiệm tính năng này chúa công cần làm các bước sau:

Bước 1: Click vào mục “Thần Binh Phường”, tại giao diện thành chính

Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Thần Binh Phường" tại giao thành chính để tiến hành rèn thần binh.

Bước 2: Tham gia tính năng “Thần Binh Phường”

Sau khi click vào icon "Thần Binh Phường", giao diện sẽ hiển các chỗ rèn thần binh, được phân chia thành 3 hệ phái Độc – Hỏa – Phá, chúa công có thể thao tác chọn rèn 1 lần hay rèn 10 lần

Trong quá trình rèn nếu may mắn chúa công sẽ nhận được thần khí hoặc là mảnh của thần khí đó. Hệ thống sẽ dựa trên bố trận đội hình của chúa công để quyết định Hệ Thần Khí phù hợp, chúa công cũng có thể tự chọn Hệ Thần Khí mà mình muốn.

Lưu ý: Rèn thần binh sẽ khi đạt số lần nhất định sẽ rèn ra thần binh cho tướng SS

Last updated