Hoàng Trung - Huang zhong - 黄忠

Hoàng Trung tự Hán Thăng, là lão tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Hoag là một trong ngũ hổ tướng cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Triệu Vân. Ông sinh ra và lớn lên tại đất Nam Dương, Kinh Châu. Thuở đầu, ông theo Lưu Biểu và cháu của Hoàng Trung là Lưu Bán trấn thủ huyện Du thuộc quận Trường Sa dưới trướng triều đình nhà Hán, đã bị Đổng Trác thao túng. Song, khi Lưu Bị đến nương nhờ Lưu Biểu, đã có ý định “hớt tay trên” giành lấy Hoàng Trung. Phải mãi tới khi liên quân của Lưu Bị – Tôn Quyền đánh vào Kinh Châu, Hoàng Trung mới theo Lưu Bị.

Về với Lưu Bị, Hoàng Trung nhận lệnh dẫn quân tham gia tấn công Lưu Chương ở đất Tây Xuyên, Hoàng Trung được cử tham chiến tại cửa ải Hà Mạnh. Sau khi giành thắng lợi, Lưu Bị thống nhất đất Ích Châu và phong cho Hoàng Tryng làm Thảo Lỗ tướng quân.

Ở tuổi 73 lúc đó, hầu như chẳng có ai kiêu hùng được như Hoàng Trung, ông lần lượt chém chết tướng của Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên rồi đến thứ sử Ích Châu mà Tào Tháo tự phong là Triệu Ngưng trong chiến dịch Hán Trung của Lưu Bị.

Sau khi Lưu Bị xưng đế ở đất Xuyên, vào năm 220, Hoàng Trung lâm bệnh và qua đời ở tuổi 75. Ông được phong thụy hiệu là Cương hầu vì những đóng góp cho nhà Thục Hán.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hoàng Trung

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Bách Bộ Xuyên Dương

Kỹ Năng Bị Động: Khí Thế - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Tật Phong Trận - Phá Quân Kế - Võ Thánh

Kỹ Năng Kế Sách: Võ Trung Sinh Hữu (SS)

Last updated