Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃

Từ Hoảng là một vị tướng được xếp vào mãnh hổ nhà Tào Ngụy gồm: Nhạc Tiến, Trương Cáp, Trương Liêu và Vu Cấm. Ông sinh ra và lớn lên ở huyện Hồng Đồng, tỉnh Sơn Tây, Tịnh Châu

Thời còn trẻ, ông làm quan nhỏ tại một huyện, sau đó tham gia đánh quân Khăn Vàng dưới sự chỉ huy của Dương Phụng. Đổng Trác chết, Dương Phụng và Từ Hoảng hộ tống Hán Hiến Đế từ Trường An về Lạc Dương. Lúc này, Tào Tháo dẫn quân đến Lạc Dương và dẫn Hán Hiến Đế về Hứa Xương để đổi kinh đô, Từ Hoảng có ý hàng, nhưng Dương Phụng không nghe, dẫn quân đuổi theo đòi lại vua, nhưng bị Tào Tháo đánh trả và giết chết. Từ Hoảng từ đó theo hàng Tào Tháo.

Từ đó, Từ Hoảng tham gia vào tất cả các trận đánh lớn nhỏ của Tào Tháo và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó có 2 trận đánh làm nên tên tuổi của ông đó là trận Đồng Quan và trận Phàn thành.

Ở trận Đồng Quan, Từ Hoảng tham mưu cho Tào Tháo phương án đánh vào mạn sườn của quân Tây Lương, đó là bước ngoặc lớn tạo điều kiện cho quân Tào có thắng lợi quyết định. Ở trận Phàn thành, sau khi quân tiếp viện của Vu Cấm bị Quan Vũ đánh bại, Từ Hoảng là quân tiếp viện thứ 2, ông tự nhận thấy không thể đánh được quân của Quan Vũ ngay, nên bày mưu đào hầm xung quanh Nghiêm Thành giả vờ cắt đường vận lương của quân Thục, Quan Vũ bị lừa và kéo quân tới đánh, Phàn Thành được giải vây. Sau khi quân tiếp viện đến, Từ Hoảng dẫn quân đánh thẳng vào trại của Quan Vũ, Quan Vũ dùng 5000 kỵ để đối kháng nhưng thất bại, và bị tiêu diệt, Quan Vũ bỏ chạy.

Năm 220, Tào Tháo chết, Tào Phi lên thay tiếp tục tin tưởng và trọng dụng ông, Tào Duệ cũng vậy, Tào Duệ cử ông đến bảo vệ Tương Dương nhưng không may vì bệnh tật mà qua đời.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Hoảng

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Thần Ảnh Đột Tập

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Cường Thân - Thân Pháp - Qủy Ảnh Bộ - Ảnh Bộ - Nhật Hành Thiên Lí

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated