Trương Hợp - Zhang he -张颌

Trương Hợp tự Tuấn Nghệ là tướng lĩnh nhà Ngụy thời Tam Quốc, Trương Hợp bắt đầu ắt đầu tham gia chiến trận năm mới 16 tuổi khi có khởi nghĩa Hoàng Cân. Thời Hán mạt ra ứng mộ đánh dẹp Khăn Vàng. Sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng tan rã Cáp là thuộc hạ của Hàn Phức về sau Trương Hợp quy hàng Viên Thiệu. Tuy nhiên Trương Hợp nhiều lần bày mưu và khuyên Viên Thiệu nhưng không được trọng dụng. Trận Ô Sào đại bại Trương Hợp bị Quách Đồ gièm pha. Viên Thiệu vốn thiếu quyểt đoán tin lời Quách Đô có ý hại Trương Hợp. Kết quả Trương Hợp và Cao Lãm chạy sang phe Tào Tháo.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Hợp

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Hỏa Thạch Xung Kích

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Liệt Nhẫn - Khắc Địch Chế Thắng - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Tá Đao Sát Nhân

Last updated