Quan Bình – Guan Ping – 關平

Quan Bình là một vị tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, trước đây là Bình Châu.

Quan Bình, theo như chính sử ghi nhận, là con trai trưởng của Quan Vũ, anh trai của Quan Hưng. Nhưng trong tiểu thuyết của La Quán Trung kể lại rằng, Quan Bình là con trai của Quan Định, trong sự kiện qua 5 ải chém 6 tướng, Quan Định xin Quan Vũ nhận Quan Bình theo, lúc đó ông mới chỉ 10 tuổi.

La Quán Trung kể thêm rằng, vào năm 211, Lưu Bị mượn danh vào giúp Lưu Chương đánh Trương Lỗ, sau bất đồng nên quay sang đánh nhau. Bàng Thống bị Trương Nhiệm bắn chết, Lưu Bị rút quân viết thư cầu cứu Khổng Minh. Lúc này, Khổng Minh dẫn Trương Phi, Triệu Vân và Tây Xuyên, giao Kinh Châu lại cho Quan Vũ và Quan Bình.

Năm 219, Quan Bình theo Quan Vũ tấn công Phàn Thành của Tào Ngụy do Tào Nhân trấn thủ. Quan Vũ và Quan Bình tiêu diệt được quân cứu viện do Vu Cấm và Bàng Đức chỉ huy. Từ Hoảng hay tin kéo quân giải vây Phàn Thành đánh bại được cha con Quan Vũ. Cả 2 rút về Kinh Châu, tuy nhiên Kinh Châu đã mất nên tạm chạy về Mạch Thành. Sau đó Quan Vũ và Quan Bình bị quân Ngô bắt chém ở Lâm Thư.

Quan Vũ sau khi chết được người Trung Quốc xem như 1 vị thần và treo hình để thờ trong nhà. Trong một số hình, có xuất hiện bên phải ông là Quan Bình và bên trái ông là Chu Thương, chính là bộ ba hiển thánh giúp dân trong truyền thuyết.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Bình

Hệ: Hỏa

Phẩm: B

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Du Long Trảm

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Cường Thân - Ưng Nhãn - Cường Công - KhÍ Xung Tiêu Hán - Kiên Bất Khả Phá

Kỹ Năng Kế Sách: Khổ Tận Cam Lai

Last updated