Công Tôn Toản - Gongsun Zan - 公孙瓒

Công Tôn Toản tự Bá Khuê, người Liêu Tây là một tướng nhà Hán và là một quân phiệt thời Tam Quốc. Công Tôn Toản xuất thân trong một gia đình quyền quý, và là bạn thời niên thiếu với Lưu Bị, cùng học với ông này nơi danh sư Lư Thực. Công Tôn Toản lập công trong việc đánh đuổi tộc người Tiên Tỵ ở Mông Cổ có ý định xâm chiếm Trung Nguyên sau đó bị Trương Thuần và Khâu Lực Cư vay hãm rơi vào tình thế khốn đốn phải ăn cả ngựa chiến lẫn da bọc vũ khí và dụng cụ để cầm cự. Cuối cùng quân xâm chiếm cũng phải rút lui vì thiếu lương thực.

Sau đó không lâu, Viên Thiệu có ý chiếm Ký Châu, liền nhờ vả Công Tôn Toản tiến đánh Hàn Phức, nhưng khi dụ hàng lại chiếm làm của riêng mà không chia cho Toản thứ gì, điều này khiến Toản căm hận họ Viên. Tiếp đó, Toản lại xung đột với Lưu Ngu vì bất đồng ý kiến trong việc đối đãi với người Ô Hoàn và Tiên Tỵ

Hai anh em Viên Thuật và Viên Thiệu trở mặt đánh nhau dẫn tới cái chết của Công Tôn Việt em trai của Công Tôn Toản khiến cho mối hận thù của Công Tôn Toản với Thiệu càng sau nặng dẫn tới cuộc chiến Toản với Thiệu sau này. Sau khi được giải hòa bởi Triệu Kỳ, Công Tôn Toản quay về dưới trước của Thiệu nhưng xảy ra mâu thuẫn với Lưu Ngư, cả 2 cùng trình thư tố cáo nhau nhưng cuối cùng do không chịu được Lưu Ngư đem quân đánh Công Tôn Toản thì bị Toản phản công và giết chết

Từ sau cái chết của Lưu Ngu, các lực lượng trước đây như Ô Hoàn, Tiên Tỵ và các nơi Toản cướp bóc nổi lên báo thù. Quân của Toản thua tan tác phải rút về Dịch Kinh. Tại đây ông cho xây một pháo đài kiên cố, và thách thức Thiệu dám tiến đánh. Thiệu tức giận dẫn đại quân tiên đánh và nhờ tương kế tựu kế từ thư bắt được của Toản nên đã phá được thành trì. Toản nhận thấy không còn đường lui nên giết gia quyến rồi tự thiêu mà chết.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Công Tôn Toản

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Hỏa Diễm Xung Kích

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Bạch Mã Nghĩa Tòng - Phục Ba Binh Pháp - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated