Từ Thịnh – Xu Sheng – 徐盛

Từ Thịnh, tự là Văn Hướng, là một tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở vùng Lang Da, sau xa quê đến đất Ngô, Dương Châu

Từ Thịnh tham gia vào hầu như tất cả các cuộc chiến của nhà Đông Ngô. Tuy nhiên, chiến công không thực sự hiển hách nên thường chỉ làm phó tướng hoặc chỉ huy những quân đội nhỏ lẻ.Trong cuộc chiến chống Hoàng Tổ của nhà Ngô, Hoàng Tổ sai con là Hoàng Xạ dẫn quân tấn công Từ Thịnh, bị Từ Thịnh đánh bại, nhờ đó được phong làm Hiệu Úy.

Khi Tào Tháo tấn công Nhu Tu, Từ Thịnh làm phó tướng theo Tôn Quyền chiến đấu, tự mình đi đầu thúc quân sĩ nên được khen ngợi. Chiến công lớn nhất của Từ Thịnh có lẽ là trận nhà Tào Ngụy tấn công Động Khẩu, lúc này do Tào Hưu chỉ huy. Từ Thịnh cùng Lã Phạm và Toàn Tông vượt sông phòng thủ và thắng lớn, được phong làm An Đông Tướng Quân, tước Vu Hồ Hầu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Thịnh

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Quyết Đấu

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Cường Tráng - Thân Pháp - Lạc Anh - Khí Xung Tiêu Hán - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated