Nhan Lương – Yan Liang – 顏良

Nhan Lương là một danh tướng dưới trướng quân phiệt Viên Thiệu. Ông sinh tại Lâm Ấp, Từ Châu. Là võ tướng mạnh nhất và có chức vị cao nhất trong quân đội của Viên Thiệu.

Năm 200, Viên Thiệu nghe theo bọn xu nịnh dẫn đại quân tấn công Hứa Xương, thủ phủ của Tào Tháo, nơi đang nắm giữ Hán Hiến Đế. Trước tình hình thế lực quá đông, Tào Tháo nghe theo lời mưu sĩ Tuân Du, giả vờ đánh lén hậu phương của Viên Thiệu, rồi dẫn quân giả vờ vượt sông Diên Tân để dụ Viên Thiệu chia quân. Viên Thiệu trúng kế, cử Nhan Lương tách quân ra phòng thủ trong thế cô lập. Nhan Lương thấy vậy liền tập hợp quân tấn công. Tào Tháo nghe tình hình liền cử Trương Liêu làm quân tiên phong, Quan Vũ được cử đi theo. Tại đây, vừa gặp Nhan Lương, Quan Vũ phi ngựa xông thẳng vào quân địch và lao tới ám sát Nhan Lương khiến ông không kịp trở tay, sau đó cắt đầu và mang thủ cấp của Nhan Lương về giao cho Tào Tuấn (chủ soái bấy giờ)

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Nhan Lương

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Cự Nhẫn Thẩm Phán

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Cường Tráng - Ưng Nhãn - Chiến Thuật - Cang Trực Tráng Liệt - Nhật Hành Thiên Lí

Kỹ Năng Kế Sách: Phủ Để Trừu Tân

Last updated