Đặng Ngải - Deng Ai - 鄧艾

Đâng Ngải tự Sĩ Tái là một đại tướng trứ danh của Tào Ngụy dưới thời Tam Quốc.

Ông là một trong những tướng giỏi của Tào Ngụy vào thời kỳ do Tư Mã Chiêu nắm quyền, nhiều lần có công bảo vệ biên giới phía tây nước Ngụy trước các cuộc tấn công của Khương Duy và chiến công vĩ đại bậc nhất là việc tiêu diệt Thục Hán. Về sau ông bị sự liên hợp của Chung Hội và Vệ Quán hãm hại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đặng Ngải

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Chùy Tâm Thực Cốt

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Sát Phá Lang - Dũ Chiến Dũ Dũng - Bách Phát Bách Trúng.

Kỹ Năng Kế Sách: Chi Tang Mạ Hòe

Last updated