Ngụy Diên - Wei Yan – 魏延

Ngụy Diên, tự là Văn Trường là một đại tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Người huyện Tín Dương, tỉnh Hồ Bắc.

Ngụy Diên ban đầu là tướng nhỏ của Lưu Biểu, hầu hết những lần nhắc đến các cuộc chiến của Lưu Biểu đều không nhắc tới Ngụy Diên. Năm 208, Tào Tháo mang quân đánh chiếm Kinh Châu, Ngụy Diên định theo hàng Lưu Bị, nhưng chạy theo không kịp phải chạy xuống Kinh Nam, thành Trường Sa theo thái thú Hàn Huyền.

Sau trận Xích Bích, Lưu Bị sai Quan Vũ đi đánh Trường Sa. Hàn Huyền chống cự không hàng. Ngụy Diên do trước đã muốn theo Lưu Bị nên liền tới thuyết phục Hoàng Trung hàng Lưu Bị. Hoàng Trung nghe theo, Hàn Huyền không còn tướng trấn thủ phải dâng thành đầu hàng nốt. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung đã hư cấu lên 1 sự kiện không có thật vô tình gán cho Ngụy Diên mang danh phản phúc nhưng thật chất Ngụy Diên là một tướng tài và có lòng trung thành đáng nể, chính vì điều này năm 219, sau khi chiếm được Hán Trung, Lưu Bị chọn Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung.

Năm 221, Lưu Bị xưng đế, Ngụy Diên được phong làm Chinh bắc tướng quân. Nhưng Gia Cát Lượng lại không tin tưởng Ngụy Diên luôn có sự đề phòng. Về cuối đời, mấu thuẫn giữa Ngụy Diên và Dương Nghi trở nên sâu sắc. Cùng với đó, càng cho thấy việc khó hiểu trong việc đối đãi của Gia Cát Lượng với Ngụy Diên.

Trong đợt Bắc Phạt cuối cùng của Gia Cát Lượng, lúc này ông đã ốm nặng, trước khi qua đời Gia Cát Lượng đã gọi Dương Nghi, Khương Duy và Phí Y đến căn dặn việc rút quân nhưng không gọi Ngụy Diên khiến cho Ngụy Diên bất mãn và đứng ra cản trợ việc rút quân của nhà Thục bị khép tội phản quốc, với sự khép tội này dẫn tới Dương Nghi ép tới đường cùng phải dẫn gia quyết bỏ chạy về Hán Trung và bị Mã Đại kết liễu tại đây, gia quyết của Ngụy Diên bị tru di tam tộc.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ngụy Diên

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Thị Huyết Loạn Vũ

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Cường Tráng - Kích Lạc - Kiên Nhẫn - Hộ Thuẫn Thuật - Thiết Bích Thuật

Kỹ Năng Kế Sách: Võ Trung Sinh Hữu (SS)

Last updated