Thiền Nhi - Chan er - 婵儿

Xuất thân không rõ, thiếu nữ thần bí, cơ trí hơn người có tài là nữ nhân hào kiệt Bình Đình Thiên Hạ. Nam Chinh Bắc Phạt, Thường đạo: Tâm ta chính là Đương Thế Anh Hùng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thiền Nhi

Hệ: Hỏa

Phẩm: B

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Tiễn Vũ

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Liệt Nhẫn - Khí Xung Tiêu Hán - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Khổ Tận Cam Lai

Last updated