Lưu Biểu - Liu Biao - 刘表

Lưu Biểu tự là Cảnh Thăng, quê ở Cao Bình, quận Sơn Dương. Ông là dòng dõi Lỗ Cung vương Lưu Dư nhà Hán. Lưu Biểu có ngoại hình đẹp đẽ, có học vấn. Là dòng dõi hoàng tộc lại có học vấn, Lưu Biểu được triều đình Hán Linh Đế thu dụng. Ông phục vụ dưới trướng Đại tướng quân Hà Tiến.

Năm 189, Hán Linh Đế mất, Hán Thiếu Đế lên thay. Ngoại thích Hà Tiến mâu thuẫn gay gắt với hoạn quan do Trương Nhượng đứng đầu. Lưu Biểu cũng trong số những người thù địch với hoạn quan, bị cánh hoạn quan mưu làm hại, nhưng nhanh chân chạy thoát được.

Hà Tiến bị hoạn quan giết, thủ hạ là Viên Thiệu đánh vào cung giết hoạn quan. Không lâu sau, Đổng Trác kéo quân vào triều thao túng triều đình. Năm 190, chư hầu do Viên Thiệu đứng đầu nổi lên chống Đổng Trác. Thái thú Trường Sa là Tôn Kiên hưởng ứng Viên Thiệu, mang quân đánh và giết Thứ sử Kinh châu là Vương Duệ. Đổng Trác nghe tin, bèn bổ nhiệm ông làm Thứ sử Kinh châu thay Vương Duệ. Lưu Biểu cùng với 7 danh sĩ khác kết bạn với nhau, được người đương thời gọi là "bát cố".

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lưu Biểu

Hệ: Hỏa

Phẩm: A

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng Chủ Động: Phần Doanh

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Liệt Nhẫn - Khí Xung Tiêu Hán - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated