Cao Thuận – Gao Shun -高順

Cao Thuận là viên võ tướng dưới trướng Lữ Bố, được xem là tướng mạnh nhất của Lữ Bố. Không rõ quê quán của ông. Cao Thuận được biết đến với lôi đánh tấn công điên cuồng, ông chỉ huy một lực lượng gồm 700 người.

Năm 196, Hách Manh phản lại Lữ Bố và tấn công ông này, Cao Thuận được lệnh giải vây, và ngay sáng hôm sau, Tào Tính phải lại Hách Manh, cả hai đánh nhau bị thương, Cao Thuận được lệnh xông lên đánh dẹp và giết chết Hách Manh.

Năm 198, Lưu Bị gầy dựng quân ở Tiểu Bái khiến Lữ Bố lo ngại, ông sai Cao Thuận đuổi đánh Lưu Bị. Lưu Bị thua chạy, cầu cứu Tào Tháo. Họ Tào cử Hạ Hầu Đôn dẫn hai đạo quân nhưng không địch nổi Cao Thuận. Lưu Bị chạy về Hứa Xương nương nhờ Tào Tháo.

Trong trận Hạ Bì, vì bị trác phạt nên oán hận, Hầu Thành đã bắt trói Trần Cung và Cao Thuận rồi mở cửa thành đầu hàng Tào Tháo. Trần Cung và Cao Thuận không chịu đầu hàng nên bị đem ra chém.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cao Thuận

Hệ: Độc

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Tuyệt Tinh Độc Phiêu

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Độc Thích - Hàm Sa Xạ Ảnh - Cường Thân

Kỹ Năng Kế Sách: không có

Last updated