Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘

Bào Tam Nương là một nhân vật hư cấu trong các tác phẩm văn học lấy bối cảnh thời Tam Quốc. Sinh ra và lớn lên tại Kinh Châu.

Năm 9 tuổi, Bào Tam Nương được gả cho Quan Sách, một nhân vật hư cấu, là con trai thứ ba của Quan Vũ, và cùng với chồng được chính tay Quan Vũ dạy võ thuật.

Sau khi Quan Vũ chết, Quan Sách bị thương nặng, chính tay Bào Tam Nương đã chăm sóc cho chồng. Rồi đến khi hay tin nhà Thục kéo quân nam tiến chinh phục Nam Trung. Quan Sách cùng Bào Tam Nương đi đường tắt qua đất xuyên gặp quân nam chinh giữa đường. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ phải để Quan Sách làm tiền bộ tiên phong.

Trong 7 lần thu phục Mạnh Hoạch, Quan Sách chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao, không có đột biến nên không được kể công nhiều.

Bên cạnh đó, Quan Sách trên chiến trường đã gặp được Hoa Man, con gái Mạnh Hoạch và Chúc Dung, Hoa Man phải lòng Quan Sách và tích cực thuyết phục cha mẹ đình chiến. Sau được gả cho Quan Sách.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bào Tam Nương

Hệ: Độc

Phẩm: A

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Xuyên Thích

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Phong Nhuệ - Kích Lạc - Bất Khuất - Hữu Phúc Đồng Hưởng - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated