Cam Ninh - Gan Ning - 甘寧

Cam Ninh, tự là Hưng Bá, là tướng nhà Đông Ngô trong thời Tam Quốc - người Ba Quận, Lâm Giang, Ích Châu. Thuở trẻ, Cam Ninh tự tụ tập các toán thanh niên, tự mình làm thủ lĩnh, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, ra tay nghĩa hiệp. Các quan phủ nếu đối đãi tử tế thì Cam Ninh kết giao với họ và sẵn sàng xả thân cứu giúp, nếu đón tiếp không chu đáo, Cam Ninh cho đàn em cướp bóc, có khi giết luôn cả quan lại.

Cam Ninh làm cướp hơn 20 năm, sau đó muốn tìm chỗ lập nghiệp nên theo về Lưu Biểu. Tuy nhiên, Lưu Biểu là một nhà Nho, yêu hòa bình, nên không trọng dụng. Cam Ninh liền chạy về phía Đông muốn theo Tôn Quyền, nhưng phải đi ngang thái thú Giang Hạ là Hoàng Tổ, thủ hạ của Lưu Biểu, bất đắc dĩ phải ở lại theo Hoàng Tổ. Hoàng Tổ lại rất coi thường Cam Ninh, không những ngó lơ việc Cam Ninh cứu mạng mình, Hoàng Tổ còn cho người dụ dỗ cấp dưới của Cam Ninh, khiến Cam Ninh rất bực và tìm cách trốn sang đầu hàng Tôn Quyền.

Chu Du và Lã Mông biết tài của Cam Ninh, liền tiến cử với Tôn Quyền. Sau đó Cam Ninh bày mưu thôn tính Kinh Châu, nhưng lại bị Trương Chiêu phản đối, tranh cãi gay gắt khiến Tôn Quyền phải đứng ra giảng hòa. Năm 207, Tôn Quyền sai Cam Ninh đi đánh Giang Hạ, kết quả bắt giết được Hoàng Tổ. Tô Phi xưa kia đã giúp Cam Ninh trốn khỏi Hoàng Tổ, nên Cam Ninh xin Tôn Quyền tha chết cho Tô Phi và được đồng ý.

Cuối năm 208 trở đi, Kinh Châu xảy ra các cuộc tranh chấp lớn với các trận đánh lịch sử như trận Xích Bích, trận Giang Lăng và việc đánh chiếm Di Lăng. Sau đó, năm 214, Tôn Quyền tấn công Quan Vũ, Cam Ninh đảm đương việc chặn đường Quan Vũ qua sông. Cam Ninh đã thành công và được phong Thiết trung lang tướng.

Sau khi ổn định binh lực từ trận thua Xích Bích, Tào Tháo sai quân tiến đánh Nhu Tu, Cam Ninh phụ trách việc phá doanh trại Tào ngay khi quân Tào vừa tới nơi. Việc đó khiến quân Tào thua chạy toán loạn. Năm 215, Tôn Quyền đi đánh Hợp Phì, bị trúng đại dịch, Trương Liêu nhân cơ hội mang quân đánh úp. Cam Ninh và Lăng Thống liều chết bảo vệ Tôn Quyền trở về.

Lăng Thống rất thù Cam Ninh vì khi còn phục vụ Hoàng Tổ, Cam Ninh đã giết chết Lăng Tháo, cha của Lăng Thống. Tôn Quyền biết được bèn sai ông đóng quân ở Bán Châu, cách xa Lăng Thống. Sau này, không rõ Cam Ninh chết năm nào.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cam Ninh

Hệ: Hỏa

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Du Hiệp Kì Tập

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Cường Tráng - Phụ Giáp - Chiến Trận - Định Quân Kì - Tốc Chiến.

Kỹ Năng Kế Sách: Liệt Hỏa Kiêu Dương (SSS)

Last updated