Trương Phi - Zhang Fei - 张飞

Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị trong nhà Thục Hán cùng Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Trương Phi sinh ra và lớn lên tại huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, U Châu. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được học cả võ nghệ lẫn sách vở, ngoài võ nghệ tinh thông, Trương Phi còn có biệt tài vẽ tranh, sớm kết giao được với các hào kiệt trong vùng, những người cùng chí hướng là Lưu Bị và Quan Vũ và cùng họ kết nghĩa huynh đệ.

3 anh em ông tham gia cuộc chiến chống quân Khăn Vàng dưới sự lãnh đạo của Châu Tĩnh và Lưu Yên, nhờ lập công nên Lưu Bị (anh cả) được phong chức Huyện úy, nhưng sớm bỏ mà đi đến huyện Hạ Mật, nhưng lại thất bại và nương nhờ nơi Công Tôn Toản.

Sau khi Lữ Bố chết, 3 anh em Lưu Quan Trương lại tập hợp binh chiếm lại Từ Châu phản Tào Tháo, nhưng bị đem đại quân đánh tan tác và làm cả 3 bỏ chạy toán loạn thất lạc nhau mãi đến năm 200 mới gặp lại nhưng chẳng được bao lâu Tào Tháo lại đánh tới và phải chạy về xuống Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu.

Năm 214, giao tranh ở Ích Châu và giành thắng lợi, Trương Phi được cử tiến quân vào đất Xuyên vây đánh Thành Đô. Đến năm 215, Tào Tháo bành trướng lãnh thổ, tiêu diệt Trương Lỗ sau đó cho Hạ Hầu Uyên cùng Trương Hợp đi bắt dân ở Ba Tây đem về, Trương Phi được cử đi kháng đánh, 50 ngày không phân thắng bại, Trương Phi dẫn quân phục kích, Trương Cáp đại bại trốn thoát về lại Nam Trịnh.

Năm 217, Trương Phi cùng Mã Siêu được cử đến Cố Sơn, Tào Hồng và Tào Hưu ra tiếp, Trương Phi thiệt hại nặng phải rút về sau đó. Năm 219, vì Lưu Bị nhất quyết không trả Kinh Châu, lại thêm mưu sư nhà Ngô thân tín với Thục Hán là Lỗ Túc qua đời, nên Tôn Quyền cho quân đánh úp và giết chết Quan Vũ, Năm 221, Trương Phi được lệnh dẫn quân tiến đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ. Nhưng chưa làm gì đã bị Trương Đạt và Phạm Cương sát hại, cắt thủ cấp lặn sông trốn sang Đông Ngô hàng Tôn Quyền.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Phi

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Nhất Phu Đương Quan

Kỹ Năng Bị Động: Kinh Cúc - Cường Tráng - Chống Cự - Chiến Trận - Hộ Thuẫn Thuật - Thiết Bích thuật

Kỹ Năng Kế Sách: Hoa Đông Sư Hống (SS) - Đào Viên Kết Nghĩa (SSS)

Last updated