Tiêu Hành Thiên Hạ

Chúa Công thân mến, ngoài các chuỗi hoạt động khiêu chiến tranh bá, bày binh bố trận cũng như vượt ải thì trong Tam Quốc Chí còn có hoạt động Tiêu Hành Thiên Hạ không thể bỏ lỡ. Để phiêu du áp tiêu thì các chúa công vào chuỗi hoạt động ngày để bắt đầu.

Chúa Công đạt đến Cấp 44 thì mở Tiêu Hành Thiên Hạ, vào bản đồ tiến hành Hộ Tống Xa Tiêu.

Tiêu Hành Thiên Hạ mở cả ngày, thời gian x2 của hoạt động là vào khung giờ 12:30-14:00, 19:30-21:00, Áp Tiêu hoặc Cướp Tiêu có thể nhận x2 lợi nhuận.

Xa Tiêu phân ra 4 Phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Vàng, mỗi Phẩm chất Xa Tiêu ứng với các phần quà khác nhau.

Chúa công sẽ có 3 đội xe tiêu, các bước để tiến hành vận tiêu như sau:

  • Bước 1: Chúa công tiến hành bố trận cho đội xe tiêu

  • Bước 2: Tiến hành chọn xe tiêu đề áp tiêu

  • Bước 3: Ấn “ Bắt đầu áp tiêu” để áp tiêu

Quà của hoạt động “Tiêu Hành Thiên Hạ” sẽ dựa trên phẩm tiêu xa, mỗi lần vận tiêu có tỉ lệ nhận Pháp Trận Thư, ngoài vận tiêu ra chúa công có thể lựa chọn con đường đi cướp tiêu, cướp tiêu phẩm càng cao quà càng nhiều

Lưu ý:

  • Mỗi lần cướp tiêu dù thành công hay thất bại vẫn bị tính là 1 lần

  • Mỗi tiêu xa không có giới hạn số lần bị cướp nhưng nếu như tiêu xa đó bị cướp 2 lần thành công thì chúa công không thể cướp tiêu xa đó nữa mà phải chuyển sang tiêu xa khác.

Last updated