Quyết Chiến Kinh Châu

Chúa Công thân mến, Kinh Châu được coi là “Ngã ba thiên hạ” nơi nổ ra rất nhiều cuộc đại chiến lớn nhỏ giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô thời Tam Quốc. Nay đã được tái hiện lại trong Tam Quốc Chí VTC, để tham gia Chúa Công vào Hoạt Động chọn Hoạt Động Hạn Giờ

Thời gian bắt đầu khai chiến: Thứ 3 lúc 20h đến 20h30 khai chiến, trong thời gian khai chiến, Chúa Công có thể tiến vào bản đồ Kinh Châu quyết chiến, phân ngẫu nhiên vào 3 đội quân Ngụy Thục Ngô, Tam Quốc Đỉnh Lập, Công Thành Nhổ Trại, đánh thuế Thiên Hạ.

Loại Thành Trì: Phân ra 3 Thành Trì lớn, Đại Bản Doanh, Thành Trì An Toàn, Thành Trì Trung Lập.

  • Đại Bản Doanh là mỗi một Trận Doanh chỉ có duy nhất 1 Đại Bản Doanh, Trận Doanh khác không thể Công, sau khi tất cả tổ đội xuất chiến, thất bại hoặc thể lực bằng 0 đều sẽ tự động trở về Đại Bản Doanh, sau khi hồi đầy thể lực mới có thể xuất chiến, Đại Bản Doanh sản xuất ít Xu;

  • Thành Trì An Toàn là mỗi một Trận Doanh đều có 3 Thành Trì An Toàn, tất cả đều được kết nối với Đại Bản Doanh, Thành Trì này chỉ có Trận Doanh này có thể Công và chiếm lĩnh, Chúa Công của Trận Doanh khác không thể Công và Chiếm Lĩnh, Thành Trì An Toàn có sản xuất ít Xu.

  • Thành Trì Trung Lập là phân bố trong 3 Đại Trận Doanh, các Trận Doanh có thể tùy ý Công và chiếm lĩnh Thành Trì Trung lập, Thành Trì Trung lập có sản xuất nhiều Xu.

Mỗi Chúa Công có thể xuất chiến nhiều nhất 3 tổ đội, cấp mở lần lượt là Lv29, Lv30, Lv50, sau khi đạt được cấp mở, chỉ cần Võ Tướng ra trận lớn hơn 0, thì có thể xuất chiến, tiến hành Công Thành.,

Tổ đội xuất chiến, khi bị diệt hoặc thể lực bằng 0 sẽ trở về Đại Bản Doanh, có tỷ lệ nhận được 1 quà Lệnh Bài. Lệnh Bài phân ra 4 loại, mỗi lần dùng Lệnh Bài đều sẽ trừ 1. Mỗi lần kết thúc HĐ, Lệnh Bài đều sẽ làm mới.

Lệnh Bài có “Chinh ”, “Diệt ”, “Thể ”, “Tập ”, “Quyết ”;

  • Chinh: Thêm 1 lần đánh thuế, tích lũy nhiều nhất là 20;

  • Diệt: Diệt bất kỳ 1 tổ đội ở Thành Trì hiện tại, tích lũy nhiều nhất là 5;

  • Thể: Hồi phục thể lực của tất cả các tổ đội, tích lũy nhiều nhất là 5;

  • Tập: Trực tiếp dịch chuyển đến Trận Doanh Thành Trì bất kỳ bên địch, tiến hành tác chiến, tích lũy nhiều nhất là 5;

  • Quyết: Tổ đội tại điểm Hỏa của Thành Trì trong trạng thái chiến, có thể trực tiếp tác chiến cùng tổ đội bên địch, tích lũy nhiều nhất là 80.

Thuế: Thời gian hồi khi đánh thuế là 0, có thể đánh thuế tất cả Thành Trì đang chiếm lĩnh, nhận được lượng lớn Xu. Số lượng Thành Trì chiếm lĩnh càng nhiều, đánh thuế Xu càng nhiều. Hơn nữa mỗi lần đánh thuế có tỷ lệ nhận được 1 món quà đặc thù. Mỗi lần đánh thuế xong sẽ có 75s hồi. Cùng tổ đội của Chúa Công khác chiến đấu, dù thắng hay bại, đều sẽ giảm thời gian CD đánh thuế nhất định. Mỗi lần diệt 1 tổ đội Chúa Công khác giảm 2s, diệt 2 đội Thành Phòng Quân giảm 1s.

Cách 10 phút trong Thành Trì Trung Lập sẽ làm mới cho ra Thành Trì x2 , tất cả Chúa Công trong Trận Doanh đã chiếm lĩnh x2 Thành Trì đều có thể tiến hành x2 đánh thuế. Mỗi lần đánh thuế đều sẽ x2 hạn mức đánh thuế.

Mỗi lần HĐ bắt đầu, NV mục tiêu sẽ làm mới và bắt đầu từ 0. NV mục tiêu là tích lũy số lần chiến đấu của Chúa Công. Cho dù tổ đội thắng hay bại, mỗi lần chiến đấu đều tăng thêm 1 lần tiến độ NV mục tiêu. Sau khi đạt được tiến độ có thể nhận quà tương ứng.

Mỗi lần hoạt động bắt đầu, mục tiêu Nhiệm vụ sẽ được làm lại từ 0. Mục tiêu Nhiệm vụ dựa vào chiến đấu số lần của Chúa Công mà kết toán. Cho dù tổ đội chiến Thắng hoặc chiến Bại, mỗi lần tiến hành chiến đấu đều sẽ tăng thêm 1 lần tiến độ mục tiêu nhiệm vụ. Tiến độ đạt đến thì có thể nhận đổi quà Nhiệm vụ mục tiêu.

Dựa vào tổng số tổ đội mà Chúa Công đã diệt trong HĐ đợt này để tiến hành xếp hạng, hạng càng cao, quà càng lớn. Quà sẽ gửi qua thư. Mỗi lần HĐ bắt đầu, BXH sẽ làm mới.

HĐ kết thúc, tất cả các Chúa Công thuộc Doanh Trại chiếm lĩnh Kinh Châu Thành có thể nhận 1 phần quà Quà Kinh Châu. Lễ Bao được gửi vào kho.

Last updated