Lữ Mông – Lu Meng – 呂蒙

Lữ Mông (hay Lã Mông), tự là Tử Minh, là một danh tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, nay là huyện Phụ Nam tỉnh An Huy, Từ Châu. Lữ Mông vốn xuất thân nghèo khổ, không được học hành gì, nhờ có người anh rể là Đặng Đương làm bộ hạ cho Tôn Sách, nên Lữ Mông cũng được đề cử làm tướng dưới trướng nhà họ Tôn.

Lữ Mông liên tiếp lập chiến công giúp Tôn Sách chinh phục và ổn định vùng Giang Đông. Sau này, Tôn Sách chết, Tôn Quyền kế vị, có để ý đến Lữ Mông nên ra sức thúc giục ông bồi dưỡng thêm kiến thức. Ông nhanh chóng thông thạo binh lược, trở thành một đại tướng quân uy dũng của Đông Ngô.

Các trận chiến mà Lữ Mông đóng góp sức lực cho nhà Đông Ngô phải kể đến:

  • Trận Giang Hạ: giúp Tôn Quyền đánh bại Hoàng Tổ làm chủ ba quận Đan Dương, Dự Chương và Lư Lăng.

  • Trận Giang Lăng và Di Lăng: Sau chiến thắng Xích Bích, Tào Tháo trốn thoát và để Tào Nhân lại trấn thủ Giang Lăng. Tôn Quyền thừa thắng xông lên, tuy nhiên, Tào Nhân phòng thủ rất vững, khiến Chu Du cả năm trời không hạ được thành, sau đó cử Cam Ninh đi đánh Di lăng để uy hiếp Giang Lăng. Tào Nhân liền cử đại quân đi chiếm lại Di Lăng. Lúc này, Lữ Mông hiến kế chia nửa quân và chặn đường rút để giải vây cho Cam Ninh và đã thành công.

  • Trận Nhu Tu Khẩu: Lữ Mông giúp bố trí thuyền ổ và binh lực ở Giáp Thủy, khiến Tào Tháo ái ngại mà rút quân về.

  • Trận Hoàn Thành: Sau bại trận ở Nhu Tu, Tào Tháo lệnh cho Chu Quang đóng quân ở Hoàn Thành. Lữ Mông đề xuất phải tiến đánh Hoàn Thành. Ông cùng Cam Ninh chinh chiến và phá được Hoàn Thành.

  • Trận Nhu Tu Khẩu: Tôn Quyền xuất quân đánh Hơp Phì, gặp bất lợi suýt mất mạng phải nhờ Lữ Mông và Cam Ninh cố sức chống giữ Năm 217, Tào Tháo một lần nữa dẫn đại quân đánh Nhu Tu Khẩu, nhưng nhờ bố trí chiến địa chặt chẽ của Lữ Mông, khiến quân Tào không đánh nổi phải lui về.

  • Trận Phàn Thành, đoạt Kinh Châu: Sau một số bất đồng xảy ra, Tôn Quyền quyết định phải Thục, kết giao với quân Tào đánh úp Quan Vũ ở Kinh Châu. Do nội bộ bất hòa của phe Thục cụ thể là hai tướng My Phương và Phó Sĩ Nhân bất mãn với Quan Vũ nên đã dâng Giang Lăng và Công An cho Tôn Quyền. Lúc đó, quân Tào phái Từ Hoảng đến chi viện, Quan Vũ liên tục thất bại, đồng thời nghe tin đã mất Kinh Châu nên ông rời về Mạch Thành. Đến ngày 2 tháng 1 năm 220, Quan Vũ và Quan Bình bị bắt, toàn bộ Kinh Châu thuộc về Tôn Quyền

Lữ Mông làm tới chức Nam Quận thái thú, tước Sàn Lăng hầu, Đại Đô Đốc, chức quan cao nhất lúc bấy giờ của nhà Đông Ngô. Không lâu sau đại chiến công, Lữ Mông lâm bệnh và đột ngột qua đời.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lữ Mông

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Tinh Lạc

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Kích Phá - Hỏa Thần Hộ Thể - Tàng Binh - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Hỏa Thiêu Liên Doanh

Last updated