Quách Gia -Guo Jia – 郭嘉

Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ hàng đầu cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc, phục vụ Tào Tháo - người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, tỉnh Hà Nam

Quách Gia thuở niên thiếu đã là một người học cao tài rộng, biết nhận định và phán đoán tình huống, Quách Gia không giao du với phường tục nhân, chỉ kết bạn với bậc anh hùng hào kiệt nên dân chúng hầu như không hề biết. Thoạt đầu Quách Gia có ghé thăm Viên Thiệu do lời chiêu mộ nhân tài của y, nhưng sớm bỏ đi vì nhận thấy Viên Thiệu chỉ là “hàng mã” và dùng người nhưng vẫn đề phòng, thích mưu nhưng không dụng nên không xứng đáng làm chủ của mình.

Sau khi mưu sĩ của Tào Tháo là Hi Chí Tài chết, họ Tào hỏi và được Tuân Úc tiến cử Quách Gia. Tào Tháo liền triệu tập Quách Gia và tiến hành “buổi phỏng vấn” nhỏ. Quách Gia chỉ ra 10 điểm yếu của Thiệu song song 10 điểm mạnh của Tào và hiến kế dẹp quân Viên Thiệu. Tào Tháo hứng khởi mà rằng việc bình thiên hạ tất nhờ Quách Gia.

Đến năm 200, trận chiến giữa 2 chư hầu nhà mạnh nhất nhà Hán lúc bấy giờ là Viên Thiệu và Tào Tháo nổ ra ở Quan Độ. Nhờ sự bày mưu của các mưu sĩ dưới trướng mà công đầu là Quách Gia, Tào Tháo đại thắng trận Quan Độ. Không lâu sau, Viên Thiệu buồn bệnh, thổ huyết mà chết, 2 con là Viên Đàm và Viên Thượng đánh nhau tranh giành thừa kế. Quách Gia lại khuyên Tào Tháo nên “ngư ông đắc lợi” mà tiến đánh Kinh Châu thay vì phải đánh cả 2 người con họ Viên. Tào Tháo nghe theo và chẳng mấy chốc, Viên Thượng thắng Viên Đàm, tức thì Tào Tháo tiến quân đánh tan Viên Thượng phải thua chạy về bộ lạc Ô Hoàn của Đạp Đốn cùng với anh hai là Viên Hy, Viên Đàm trốn ở U Châu cũng bị đánh bại và giết chết.

Tào Tháo phái Quách Gia điều quân đánh Viên Thượng và Đạp Đốn và chẳng mấy chốc dẹp tan và giết chết Đạp Đốn ở khẩu Lô Long. Viên Thượng thoát được chạy về Liêu Đông, nương nhờ Công Tôn Khang. Công Tôn Khang giết chết 2 anh em Viên Thượng và Viên Hy rồi chặt đầu mà tiến dâng Tào Tháo. Sau khi chinh phạt Ô Hoàn, Quách Gia lâm trọng bệnh và chết khi tuổi đời mới 38 cái thanh xuân. Tào Tháo vô cùng thương tiếc ông, đến nỗi khi thua trận Xích Bích, còn than rằng, nếu còn Quách Gia thì đâu đến nỗi này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quách Gia

Hệ: Hỏa

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Mệnh Vận Quyết Trạch

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Đàm Chước - Luyện Ngọc Chân Hỏa - Đàm Bạo.

Kỹ Năng Kế Sách: Thần Binh Lợi Khí (SSS) - Xuất Kì Chế Thắng (SSS)

Last updated