Phục Hoàng Hậu - Fu huanghou - 伏皇后

Phục Hoàng Hậu tên Thọ là Hán Hiến Đế Hoàng Hậu của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp - người Từ Châu Lang Tà Quận Đông Võ Huyền, Phụ Thân là Học Giả Phục Hoàn, mẹ là Dương An Trường Công Chúa Lưu Hoa. Vì muốn mưu toan giết quyền thần Tào Tháo, Hoàng hậu Phục Thọ bị Tào Tháo chiếu mắng và giết hại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phục Hoàng Hậu

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Liên Hoa Tán Lạc

Kỹ Năng Bị Động: Diễm Kích - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Cuồng Nộ - Khí Xung Tiêu Hán - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Tiểu Lí Tàng Đao

Last updated