Trình Phổ - Cheng pu -程普

Trình Phổ tên tự là Đức Mưu, người ở Thổ Ngân, Tả Bắc Hà là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Trình Phổ theo Tôn Kiên đánh dẹp các nơi. Ông tham gia các trận đánh với quân Khăn Vàng ở Uyển Thành và huyện Đặng năm 185, sau đó dự chiến dịch đánh Đổng Trác năm 190. Do chinh chiến nhiều trận, xông pha hăng hái, Trình Phổ bị nhiều vết thương, trên người gần như chỗ nào cũng có sẹo.

Sau khi Tôn Kiên chết, Tôn Sách lên thay, Trình Phổ tham gia vào tất cả các trận đánh lớn nhỏ cùng Tôn Sách bình định vùng Giang Đông.

Năm 200, Tôn Sách chết, Trình Phổ cùng Trương Chiêu phò tá em trai là Tôn Quyền. Trình Phổ tham gia vào chiến dịch tận diệt Hoàng Tổ ở Giang Hạ, báo thù cho cha Tôn Sách và Tôn Quyền. Sau đó, năm 208, cùng Chu Du với 3 vạn quân đại thắng tại Xích Bích, rồi lại tiếp tục đánh đuổi Tào Nhân ở Nam Quận.

Năm 215, Tôn Quyền giao thỏa với Lưu Bị, Trình Phổ trở về giữ chức Thái thú Giang Hạ, được thăng làm Đăng khấu tướng quân. Sau đó, sử sách không còn nhắc gì về Trình Phổ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trình Phổ

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Đàm Lưu

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Liệt Nhẫn - Bách Bộ Xuyên Dương - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated