Nhạc Tiến - Yue Jin - 乐进

Nhạc Tiến tự Văn Khiêm, là một võ tướng dưới quyền Tào Tháo cuối thời Đông Hán, người huyện Vệ Quốc, quận Dương Bình, Nhạc Tiến được mô tả là người thấp bé nhưng nổi tiếng là dũng cảm. Khi mới phục vụ quân Tào, Nhạc Tiến được giao nhiệm vụ thư lại, trông coi việc quản lý trong doanh trại Tào. Sau này, khi Tào Tháo tuyển mộ binh để tham gia liên quân chống Đổng Trác, Nhạc Tiến được giao nhiệm vụ mộ quân cho quân Tào, tuyển được 1000 quân từ quê của Nhạc Tiến. Vì nỗ lực trên, được thăng làm Tư Mã và Hãm Trận Đô Úy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Nhạc Tiến

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Hổ Khiếu Tiễn

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Phong Nhuệ - Phá Phòng - Phú Giáp - Khắc Chế - Cường Thân

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated