Mạnh Họach - Meng Huo - 孟獲

Mạnh Hoạch là một trong những thủ lĩnh của cuộc nổi dậy ở vùng Nam Trung, phía nam của Thục Hán thời Tam quốc.

Mạnh Hoạch là một Đầu mục ở quận Ích Châu, nghĩa là lúc đó ông ta đang làm quan võ cho nhà Thục Hán.[1] Các thủ lĩnh nổi dậy khác như Ung Khải (hậu duệ của Hợp hương hầu Ung Xỉ), Chu Bao (Thái thú quận Tang Ca), Cao Định... đều là quan viên Thục Hán, đa phần là người Hán. Sau khi những người kia bại trận hoặc đã chết, Mạnh Hoạch dẫn tàn quân kết hợp với các bộ lạc phía Nam tiếp tục kháng chiến, nhưng thất bại, bị bắt và hàng phục.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mạnh Hoạch

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Cự Tượng Triệu Hoán

Kỹ Năng Bị Động: Quảng Nạp Bách Xuyên - Cường Tráng - Chống Cự - Khí Xung Tiêu Hán - Tượng Quần - Tượng Vương

Kỹ Năng Kế Sách: Man Tượng Xung Tràng

Last updated