Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục cùng 4 cái tên khác là: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Hoàng Trung. Ông mang trong mình 2 dòng máu người Hán và tộc Khương, sinh ra và lớn lên tại huyện Mậu Lăng, tỉnh Thiểm Tây, Lương Châu.

Thuở trẻ, ông đã là một thanh niên hiếu chiến với sức mạnh được ví có thể đối đầu muôn người.

Tình hình lúc bấy giờ, các chư hầu nhà Hán đang tiến đánh lẫn nhau tranh giành quyền lực. Lúc đó, Tào Tháo đã đánh bại Viên Thiệu và tiếp tục truy quét tàn quân, Mã Siêu tham gia, ông xông pha trận mạc, chém tướng lập công đầu đem lại thắng lợi quyết định cho chiến dịch.

Sau chiến công hiển hách, Mã Siêu được truy tặng nhiều chức tước, tuy nhiên các chức danh này chỉ là chức hão, vì ông ở quá xa với nơi ông được truy tặng và 1 phần là ông chỉ muốn làm Hổ tướng mạnh nhất vùng Tây Xuyên nên kiên quyết không về Kinh qui phục.

Tuy nhiên, việc phô trương thanh thế quá mức kiến triều đình, đã bị thao túng bởi Tào Tháo, e ngại. Việc đó dẫn đến cuộc viễn chinh của triều đình nhà Hán đánh Trương Lỗ ở đất Đông Xuyên, thảo phạt Hán Trung, nhưng thực chất là để gây sức ép và đe dọa Mã Siêu. Và bị kẻ “dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích” như Tào Tháo dùng kế ly gián giữa Mã Siêu và Hàn Toại, khiến 2 bên nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến sự thất bại.

Sau thất bại tại Đồng Quan, Mã Siêu tiếp tục thất bại vì bị tạo phản ở Lũng Thượng, sau đó lưu lạc nhiều nơi và có những hành động mất kiểm soát. Ông tàn sát người già và trẻ em cùng toàn bộ dân Lịch thành. Ông nương nhờ nơi Trương Lỗ, ông này lúc đầu rất quý Mã Siêu nhưng sau lại nghe lời lũ cận thần ghen ăn tức ở với hiền tài mà cách ly và không trọng dụng Mã Siêu.

Bế tắc trong bước đi, Mã Siêu nghe đến việc Lưu Bị vào Xuyên, ông gửi thư và gia nhập quân Lưu Bị, góp sức uy hiếp Lưu Chương chiếm Thành Đô và đất Ích Châu tạo dựng cơ nghiệp lập nhà Thục Hán.

Mã Siêu cùng Trương Phi tham gia chiến dịch Hán Trung, song kế hoạch thất bại thảm hại vì tài trí của Tào Hồng và Tào Hưu. Đến năm 222, ông bệnh chết và gửi gắm lại người cuối cùng của họ Mã trên đất Hán là Mã Đại cho Lưu Bị ở tuổi 46.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Siêu

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Ẩm Huyết Đột Bích

Kỹ Năng Bị Động: Ẩm Huyết Kíếm - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Hãn Dũng - Quân Thế - Toàn Quân Đột Kích

Kỹ Năng Kế Sách: Hoa Đông Sư Hống.

Last updated