Lữ Linh Khởi - Lu Lingqi - 吕玲绮

Lữ Linh Khởi là con gái của Ôn Hầu - Lữ Bố chưa rõ con gái của Lã Bố sinh ra ở nơi nào.

Lữ Bố tính toán đem con gái gả cho con trai Viên Thuật, nhưng bị Trần Khuê thuyết phục, trở mặt với Viên Thuật, đem con gái đem về. Lã Bố sau đó nghe lời Trần Khuê dâng biểu lên chính quyền Hứa Xương của Tào Tháo, thụ chức Tả tướng quân.

Năm 198, Tào Tháo bao vây thành Hạ Bì. Lã Bố vì cầu Viên Thuật đem quân tới cứu, lần nữa đáp ứng Viên Thuật kết thành thông gia. Tuy nhiên Lã Bố hộ tống phá vây không thành công, bị quân Tào bức về. Từ đó không rõ tung tích

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lữ Linh Khởi

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Vô Song Loạn Vũ

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Ẩm Huyết - Thị Huyết - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Thủy Yêm Thất Quân

Last updated