Trương Chiêu - Zhang Zhao – 張昭

Trương Chiêu, tự là Tử Bố, là khai quốc công thần nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người nước Bành Thành, Từ Châu.

Trương Chiêu nổi tiếng học rộng tài cao, kết thân cùng nhiều danh sĩ nổi tiếng khác. Ông từng được tiến cử làm Hiếu Liêm nhưng ông từ chối, sau đó được Đào Khiêm tiến cử làm Mậu Tài nhưng ông cũng từ chối.

Trương Chiêu gặp Tôn Sách ở Giang Đông, Tôn Sách tỏ ra rất kính trọng ông, đối xử với mẹ ông rất hậu khiến ông động lòng mà theo giúp Tôn Sách. Tôn Sách rất tin tưởng Trương Chiêu, giao toàn bộ việc hành chính sự vụ hằng ngày cho ông giải quyết, không có bất cứ một nghi ngờ nào.

Tôn Sách bệnh sắp chết, phó thác việc giúp em của ông này là Tôn Quyền cho Trương Chiêu, và dặn ông nếu Tôn Quyền gánh vác không nổi thì cứ tự mình gánh vác, và nếu không thuận lợi, cứ “thong thả về Tây, đừng lo nghĩ”, ý muốn nói đến Hứa Xương, nơi Tào Tháo đang giữ vua nhà Hán. Trương Chiêu từ đó hết mực để ý và nâng đỡ Tôn Quyền, luôn đôn đúc việc xây dựng hình tượng một vị chủ mới.

Năm 208, Tào Tháo mang đại quân đe dọa Giang Đông. Nhớ lại di nguyện xưa của Tôn Sách, Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền đầu hàng Tào Tháo, nhưng Chu Du và Lỗ Túc khuyên phải đánh. Tôn Quyền nghe theo bọn Chu Du và đại thắng tại Xích Bích.

Cao trào năm 233, Công Tôn Uyên sai cứ đến kết giao, Tôn Quyền thích thú muốn đồng ý ngay, nhưng vẫn hỏi ý Trương Chiêu. Trương Chiêu kịch liệt can ngăn cho rằng Công Tôn Uyên sẽ trở mặt. Quả nhiên, Công Tôn Uyên trở mặt, giết chết bon Hứa Yến và thâu tóm 1 vạn quân. Tôn Quyền xấu hổ đích thân đến tạ lỗi, nhưng Trương Chiêu cáo bệnh không ra.

Năm 236, Trương Chiêu qua đời, hưởng thọ 81 tuổi. Ông có năm sinh và năm mất trùng với đại thần Đổng Chiêu nhà Tào Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Chiêu

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Trợ Quốc Chi Sách

Kỹ Năng Bị Động: Thối Độc - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Độc Trảo - Xích Hạt Vĩ - Độc Lang Ác Vụ.

Kỹ Năng Kế Sách: Tâm Vô Bàng Vụ

Last updated