Trương Bao - Zhang Bao - 張苞

Trương Bao là con trai cả của Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Trương Bao quê ở quận Trác, U Châu, Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Bao là một vị tướng giỏi. Trương Bao xuất hiện lần đầu trong cuốn tiểu thuyết này là thời điểm ông đến thông báo cho Lưu Bị tin cha mình là Trương Phi bị hai thuộc hạ là Phạm Cương, Trương Đạt giết chết. Lúc này Trương Bao gặp Quan Hưng, con thứ của Quan Vũ.

Nhân vật Trương Bao đã xin Lưu Bị cho làm tiên phong và nói rằng Vì nước, vì cha, chết cũng không từ. Nhưng con thứ hai của Quan Công là nhân vật Quan Hưng cũng xin làm tiên phong, Rồi hai người cãi cọ nhau và thách đấu nhưng đã bị Lưu Bị vội vàng ngăn lại và buộc hai người phải kết nghĩa anh em như cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi, Lưu Bị đã phong cả hai người làm tiên phong.

Nhân vật Trương Bao đã lập được nhiều công trong các trận đánh như các trận báo thù Đông Ngô do Lưu Bị dẫn đầu mặc dù trận chiến này vẫn thất bại và các cuộc Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy. Trong lần đánh Kỳ Sơn thứ ba của Gia Cát Lượng, nhân vật Trương Bao muốn lập công nên đuổi đánh Quách Hoài và Tôn Lễ bị vấp vào đá ngã ngựa, rơi xuống núi và qua đời do vết thương nặng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Bao

Hệ: Độc

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Phá Phòng Kích

Kỹ Năng Bị Động: Nghiêm Luật - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Phi Công - Qủy Ảnh Bộ - Bách Phát Bách Trúng

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated