Trân Bảo Các

Hệ Thống Trân Bảo Các

Chúa Công thân mến,

Tam Quốc Chí VTC xin giới thiệu tới các Chúa Công hệ Thống Trân Bảo Các. Đây là nơi mà các Chúa Công tiêu các điểm tích lũy qua các sự kiện như như cống hiến quân đoàn, điểm diệt phỉ, điểm chiêu mộ võ tướng, điểm viễn chinh để đổi vật phẩm.

Bước 1: Click vào mục “Trân Bảo Các”, tại giao diện thành chính

Tại giao diện thành chính, Chúa Công chơi click vào mục "Trân Bảo Các" tại giao thành chính để tiến hành mua vật phẩm.

Bước 2: Tham gia tính năng “Trân Bảo Các”

Sau khi click vào icon "Trân Bảo Các", giao diện sẽ hiển các chỗ đổi vật phẩm bằng điểm

Last updated