Chiến Dịch Kinh Điển

Chúa Công thân mến, Chiến Dịch Kinh Điển một trong những hoạt động ngày mới lạ đòi hỏi các chúa công phải đạt đến Cấp 26 mới có thể mở, làm mới vào 5h sáng. Chúa Công tham gia Chiến Dịch Kinh Điển theo các bước sau:

Bước 1: Vào Hoạt Động tại Thành Chính. Chọn Hoạt Động Ngày rồi kéo chuột sang phải tới Chiến Dịch Kinh Điển thì click vào để tham gia

Mỗi ngày đều sẽ mở các Chiến Dịch khác nhau. Thứ 2, Thủ 7 mở [Hán Trung Chi Chiến], các chúa công khi đến khiêu chiến đều nhận được rất nhiều Xu.

Thứ 3, Thứ 7 mở [Tương Phân Chi Chiến] các chúa công khi đến khiêu chiến đều nhận được rất nhiều Xu, Rương Mảnh Võ Tướng SSS bất kỳ, Rương Mảnh Võ Tướng SS bất kỳ.

Thứ 4, CN mở [Hổ Lao Quan Chi Chiến], các chúa công khi đến khiêu chiến đều nhận được rất nhiều Xu, Sách EXP-Trung.

Thủ 5, CN mở [Xích Bích Chi Chiến], các chúa công khi đến khiêu chiến đều nhận được rất nhiều Xu, Lệnh Tầm Phương Thường.

Thủ 6, CN Mở [Quan Độ Chi Chiến], các chúa công khi đến khiêu chiến đều nhận được rất nhiều Xu, Vật liệu Thần Khí.

Mỗi ngày có 2 lần miền phí khiêu chiến, dùng KNB để mua thêm số lần. Số lần mua tương ứng cấp VIP. VIP cấp càng cao thì số lần mua càng nhiều.

Mỗi một Chiến Dịch đều có nhiều ải với độ khó khác nhau. Khi Chúa Công vượt ải trước đó, đạt đến cấp mở độ khó kế tiếp, sẽ mở ải độ khó mới.

Mỗi một Chiến Dịch sẽ dựa vào Quốc Gia của Võ Tướng tiến hành cấm xuất chiến.

Khi Lần đầu vượt ải, có thể nhận quà Vượt Ải Thường, còn có thể nhận được thêm 1 phần quà Thủ Thắng.

Last updated